Kateqoriyalar:

Kurs bazar mühitində müasir şirkətin əsas maliyyə problemlərini anlamaq və təhlil etmək üçün nəzəri bir çərçivə formalaşdırır. Kurs korporativ kapital qiymətləndirilməsinin əsas modellərini, o cümlədən ilkin maliyyə aktivlərinin qiymət modellərini, real aktivlərin qiymətləndirilməsi və investisiya layihələrinin təhlilini, kapital strukturunu və istifadə olunan müxtəlif korporativ kapital növlərini, törəmə maliyyə alətlərini və aktivlər üzrə şərti tələbləri əhatə edir. Müxtəlif idarəetmə qərarlarının korporativ fəaliyyət və dəyərə olan təsirin qiymətləndirilməsi üzrə zəruri biliklərlə təmin edir. Kurs mikro və makroiqtisadiyyat, mühasibatlıq və bank işi üzrə zəruri biliklər tələb edir, mühazirələrə, seminarlara, araşdırmalara və şəxslərin fərdi inkişafına əsaslanır. “Korporativ maliyyə” kursu mükəmməl təlimçi göstəricilərinə sahib təcrübəli və savadlı maliyyə mütəxəssislərimiz tərəfindən hazırlanmış və onlar tərəfindən tədris olunan üç aylıq proqramı əhatə edir, korporativ maliyyə təlimimiz interaktiv və praktiki xarakter daşıyır. Təlim aşağıdakı mövzuları əhatə edir:

 • Maliyyə idarəolunmasına giriş
 • Maliyyə Hesabatının Təhlili
 • Uzunmüddətli maliyyə planlaşdırması
 • Qiymətləndirmə və güzəştli pul vəsaitlərinin hərəkətinə giriş
 • Kapital büdcəsi və investisiya meyarları
 • İstiqrazlar və faiz dərəcələri
 • Fond bazarı və birjanın qiymətləndirilməsi
 • Maliyyə əmsalı

 

Kursun əsas məqsədi korporativ dəyərin yaranması nöqteyi-nəzərindən korporativ maliyyə təhlili üçün konseptual zəmin yaratmaqdır. Kurs bazar mühitində müasir şirkətin əsas maliyyə problemlərini anlamaq və təhlil etmək üçün nəzəri bir çərçivə formalaşdırır. Kurs korporativ kapital qiymətləndirilməsinin əsas modellərini, o cümlədən ilkin maliyyə aktivlərinin qiymət modellərini, real aktivlərin qiymətləndirilməsi və investisiya layihələrinin təhlilini, kapital strukturunu və istifadə olunan müxtəlif korporativ kapital növlərini, törəmə maliyyə alətlərini və aktivlər üzrə şərti tələbləri əhatə edir. Kurs kapital bazarlarında korporativ davranışı, maliyyələşdirmə, kapital ayırma, gəlirləri bölüşdürmə məsələsində işçi və müdir arasındakı münasibətləri təhlil etmək bacarıqlarını inkişaf etdirməyə yönəlmişdir.

The course develops theoretical framework for understanding and analysing major financial problems of modern company in market environment. The course covers basic models of valuation of corporate capital, including pricing models for primary financial assets, real assets valuation and investment projects analysis, capital structure and various types of corporate capital employed, derivative assets and contingent claims on assets. It provides necessary knowledge in evaluating different management decisions and its influence on corporate performance and value. The course requires the knowledge in micro and macroeconomics, accounting and banking. The course is based on lectures, seminars, case studies and self-study. “Corporate finance” is a a three months program tha is designed and led by our experienced and well-educated finance professionals with excellent training credentials, our corporate finance training is interactive and practical. Our training covers topic areas such as:

 • Introduction to financial management
 • Financial Statement Analysis
 • Long-term financial planning
 • Introduction to Valuation and Discounted Cash Flow
 • Capital Budgeting and Investment Criteria
 • Bonds and Interest Rates
 • Stock Market and Stock Valuation
 • Financial ratio

The main objective of the course is to provide the conceptual background for corporate financial analysis from the point of corporate value creation. The course develops theoretical framework for understanding and analyzing major financial problems of modern firm in the market environment. The course covers basic models of corporate capital valuation, including pricing models for primary financial assets, real assets valuation and investment projects analysis, capital structure, derivative assets and contingent claims on assets. The course is focused on developing skills in analyzing corporate behavior in capital markets and the relationship of agent and principal in raising funds, allocating capital, distributing returns. It provides necessary knowledge in evaluating different management decisions and their influence on corporate performance and value. The course requires the knowledge in micro and macroeconomics, accounting and banking.